Juridische informatie en privacybeleid

LINKXO maakt zich zorgen over de rechten van individuen, met name met betrekking tot geautomatiseerde verwerking, en heeft in het belang van transparantie met haar klanten een beleid opgesteld dat betrekking heeft op al dergelijke verwerkingen, de doeleinden waarvoor deze worden uitgevoerd en de beschikbare actiemiddelen voor individuen om hen in staat te stellen hun rechten zo volledig mogelijk uit te oefenen.

Raadpleeg de website voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens: https://www.cnil.fr/

Als u doorgaat met het bekijken van deze site, betekent dit dat u zonder voorbehoud akkoord gaat met de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden.

De huidige online versie van deze gebruiksvoorwaarden is de enige versie waarop een beroep kan worden gedaan gedurende de volledige gebruiksperiode van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke informatie

1.1 Site (hierna "de Site") :

Voyagissimo

1.2 Uitgever (hierna "de Uitgever") :

LINKXO SASU met een kapitaal van €1.000

met maatschappelijke zetel te: 18 RUE EUGENE LEFEBVRE

vertegenwoordigd door DAVID SEVELIN, in zijn hoedanigheid van Oprichter

geregistreerd bij het RCS van AMIENS 982636516

e-mailadres: contact.linkxo@gmail.com

1.3 Host (hierna te noemen de "Host") :

Voyagissimo.com wordt gehost door Ionos, statutair gevestigd te 7 Place de la Gare, 57200 Sarreguemines.

Artikel 2 - Toegang tot de site

De toegang tot en het gebruik van de site zijn strikt persoonlijk. U verbindt zich ertoe deze site of de informatie of gegevens die hij bevat niet te gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor enige vorm van commerciële werving, met name voor het verzenden van ongevraagde e-mails.

Artikel 3 - Site-inhoud

Alle handelsmerken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen (al dan niet geanimeerd), videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om deze site te beheren en, meer in het algemeen, alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de huidige wetgeving inzake intellectueel eigendom.

Ze zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de uitgever geen gerechtelijke stappen onderneemt zodra hij op de hoogte is van dergelijk ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij instemt met dit gebruik en afziet van vervolging.

Artikel 4 - Locatiebeheer

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever op elk moment :

- de toegang tot de site of een deel ervan opschorten, onderbreken of beperken, of de toegang tot de site of bepaalde delen ervan beperken tot een specifieke categorie internetgebruikers;

- alle informatie te verwijderen die haar werking kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten;

- de site opschorten om updates uit te voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen, defecten, problemen of onderbrekingen van de werking die de toegang tot de site of een van zijn functies verhinderen.

De apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met de site is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virale aanvallen via internet. U bent ook als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen:

- als gevolg van het gebruik van de site of een dienst die toegankelijk is via het internet;

- als gevolg van uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan u, aan derden en/of aan uw apparatuur als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de site, en u doet afstand van elke claim tegen hem in dit verband.

Als de uitgever het onderwerp wordt van een minnelijke of gerechtelijke procedure als gevolg van uw gebruik van de site, kan hij actie tegen u ondernemen om schadevergoeding te verkrijgen voor alle verliezen, bedragen, boetes en kosten die kunnen voortvloeien uit deze procedure.

Artikel 6 - Hyperlinks

De uitgever geeft gebruikers toestemming om hyperlinks te maken naar de hele site of een deel ervan. Elke link moet op verzoek van de uitgever worden ingetrokken.

Informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites wordt niet gepubliceerd door de uitgever. De uitgever heeft geen enkel recht op de inhoud van dergelijke links.

Artikel 7 - Verzameling en bescherming van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door LINKXO.

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonlijke informatie die op de site kan worden verzameld, wordt voornamelijk gebruikt door de uitgever om de relatie met u te beheren en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken.

De volgende persoonlijke gegevens worden verzameld:

Artikel 8 - Recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van uw gegevens

Volgens de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:

  • het recht op toegang: gebruikers kunnen hun recht op toegang tot hun persoonsgegevens uitoefenen door te schrijven naar het onderstaande e-mailadres. In dit geval kan het Platform, alvorens dit recht uit te oefenen, om een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren;
  • het recht op rectificatie: als de persoonsgegevens in het bezit van het Platform onnauwkeurig zijn, kunnen zij verzoeken om de informatie bij te werken;
  • het recht op verwijdering van gegevens: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
  • het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen het Platform vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen in de RGPD ;
  • het recht op overdraagbaarheid: zij kunnen het Platform verzoeken om de persoonsgegevens die zij aan hen hebben verstrekt terug te sturen, zodat deze kunnen worden overgedragen naar een nieuw Platform.

U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres:

18 RUE EUGENE LEFEBVRE.

Of per e-mail naar :

contact.linkxo@gmail.com

Alle verzoeken moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig, ondertekend identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager. Binnen een maand na ontvangst van het verzoek wordt een antwoord gestuurd. Deze periode van een maand kan met twee maanden worden verlengd als de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken daartoe aanleiding geeft.

Bovendien, en sinds wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben personen die dat wensen de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te organiseren. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website van de CNIL: https://www.cnil.fr/.

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de CNIL-website: https://www.cnil.fr.

We raden u aan eerst contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL, aangezien wij geheel tot uw beschikking staan om uw probleem op te lossen.

Artikel 9 - Gebruik van gegevens

De persoonsgegevens die van gebruikers worden verzameld, worden gebruikt om de diensten van het Platform te leveren en te verbeteren en om een veilige omgeving te handhaven. De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. Meer specifiek worden de gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden

- toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker ;

- het beheren van de werking en optimalisatie van het Platform;

- implementatie van gebruikersondersteuning ;

- verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens ;

- diensten personaliseren door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis en voorkeuren van de gebruiker;

- preventie en detectie van fraude, kwaadaardige software en beheer van beveiligingsincidenten;

- het beheren van eventuele geschillen met gebruikers;

- het verzenden van commerciële en reclame-informatie op basis van de voorkeuren van de gebruiker;

Artikel 10 - Gegevensbewaringsbeleid

Het Platform bewaart je gegevens zo lang als nodig is om je diensten of assistentie te verlenen.

Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of vereist om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, geschillen te beslechten, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden af te dwingen, kunnen we ook bepaalde gegevens van u bewaren voor zover dat nodig is, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of we deze gegevens niet langer nodig hebben om onze diensten aan u te leveren.

Artikel 11 - Persoonsgegevens delen met derden

Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met derde bedrijven, uitsluitend binnen de Europese Unie, in de volgende gevallen:

- wanneer de gebruiker informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek in de vrije commentaargebieden van het Platform;

- wanneer de gebruiker de website van een derde partij toegang geeft tot zijn/haar gegevens;

- wanneer het Platform gebruik maakt van de diensten van dienstverleners om gebruikersondersteuning, advertentie- en betalingsdiensten te leveren. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker om deze diensten te verlenen en zijn contractueel verplicht om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;

- indien vereist door de wet, kan het Platform gegevens doorsturen om claims tegen het Platform af te dwingen en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures.

Artikel 12 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen van de uitgever ontvangen. Als u dit niet wenst, klik dan op de volgende link: https://www.voyagissimo.com/contact.

Uw gegevens kunnen door de partners van de uitgever gebruikt worden voor commerciële prospectie. Als u dit niet wenst, klik dan op de volgende link: https://www.voyagissimo.com/contact.

Als u bij het raadplegen van de site persoonlijke gegevens raadpleegt, moet u zich onthouden van elke inzameling, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer of de reputatie van personen. De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband af.

Gegevens worden gedurende een bepaalde periode opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Artikel 13 - Cookies

Wat is een koekje?

Een cookie is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt opgeslagen en bijvoorbeeld wordt gelezen bij het bezoeken van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele toepassing, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (bron: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

Tijdens het surfen op deze site kunnen cookies van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de betreffende site en/of van derde bedrijven op uw terminal worden geplaatst.

Wanneer u deze site voor het eerst bezoekt, verschijnt er een banner met uitleg over het gebruik van cookies. Door verder te surfen op de site wordt de klant en/of potentiële klant geacht op de hoogte te zijn gebracht van het gebruik van cookies en hiermee akkoord te gaan. De gegeven toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker kan cookies uitschakelen via de instellingen van zijn browser.

Alle verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en het patroon van het verkeer dat deze site gebruikt te controleren, om het ontwerp en de lay-out van de site te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren.

Op deze site worden de volgende cookies gebruikt:

Google-cookies :

- Google Analytics: gebruikt om het publiek op de site te meten;

Deze koekjes hebben een levensduur van dertien maanden.

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk type browser: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Artikel 14 - Foto's en afbeeldingen van producten

De foto's van producten bij hun beschrijving zijn niet contractueel en binden de uitgever niet.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden van de site vallen onder het Franse recht en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de uitgever, onder voorbehoud van een specifieke jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wettelijke of reglementaire tekst.

Artikel 16 - Contact opnemen

Als u vragen hebt of informatie wilt over de producten die op de site worden gepresenteerd of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres: contact.linkxo@gmail.com.

nl_BENederlands (België)
Powered by TranslatePress